HOTEL DLA ZWIERZĄT W MOGILANACH
 

Gabinet Weterynaryjny Kando w Mogilanach

Regulamin Hotelu dla zwierząt “Kando” określa warunki korzystania z usług, w tym przyjęcia, pobytu i opuszczenia przez zwierzę Hotelu, mieszczącego się w Mogilanach, przy ul. Parkowa12. Dla wspólnego dobra przebywających tam ludzi i zwierząt,Właściciel (lub inna osoba przekazująca zwierzę pod opiekę)zobowiązany jest do akceptacji regulaminu, jeśli chce, aby jego zwierzę korzystało z pobytu w Hotelu.

 

1. Warunkiem korzystania z usług Hotelu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

2. Akceptacja niniejszego Regulaminu następuje wraz z dokonaniem rezerwacji (w formie SMS lub maila) albo w chwili    
    podpisania przez właściciela „formularza powierzenia pod opiekę zwierzęcia”.

3. Doba hotelowa trwa 24 godziny.

4. Za przedłużenie pobytu zwierzęcia Hotel pobiera standardowe opłaty, określone w cenniku.

5. Przyjęcie i odbiór zwierząt odbywa się w godzinach10:00-18:00 (poniedziałek - piątek) oraz 10:00-14:00 (sobota). Istnieje
    możliwość umówienia się na inną godzinę lub dzień(niedziela) - za co jest naliczana dodatkowa opłata.

6. Pobyt zwierzęcia w Hotelu może zostać przedłużony jedynie za zgodą Hotelu. W takim przypadku, za przedłużenie pobytu
    zwierzęcia, Hotel pobiera standardowe opłaty,określone w cenniku.

7. Właściciel chcący pozostawić zwierzę zobowiązany jest do wizyty kwalifikującej przed pozostawieniem zwierzęcia w Hotelu.

8. Właściciel zobowiązuje się udzielić wszystkich, prawdziwych informacji o zwierzęciu, które przekazuje pod opiekę Hotelu.

9. Właściciel pozostawiający zwierzę w Hotelu zobowiązany jest do przedłożenia książeczki zdrowia zwierzęcia lub innego
     dokumentu z wymaganymi szczepieniami (psy:nosówka, choroba Rubartha, parwowiroza - co 3 lata,wścieklizna i pełny kaszel
     kennelowy z Bordatellą - co rok,koty: wścieklizna - co 2-3 lata w zależności od szczepionki, koci katar i panleukopenia - co rok),
     odrobaczaniem (co 3m-ce), oraz profilaktyką przeciwpchelną (aktualną w zależności od długości działania leku) - które muszą
     być podpisane i podbite pieczątką przez lekarza weterynarii.Książeczka zdrowia zwierzęcia na czas pobytu w Hotelu pozostaje
     w posiadaniu Hotelu.

10. Zaleca się aby zwierzęta przyjmowane do Hotelu posiadały własne akcesoria i karmę (możliwość zakupu na miejscu).
      Akcesoria dla psów: dwie miski (podpisane), obroża, smycz,swoje posłanie (kocyk/legowisko/klatka), a dla kotów również
      kuweta ze żwirkiem.

11. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort innych zwierząt i ludzi Hotel nie przyjmuje zwierząt:

      a) bez aktualnych szczepień przeciwko wściekliźnie i innym wymaganym chorobom zakaźnym,

      b) bez zabezpieczeń przeciw pasożytom wewnętrznymi zewnętrznym,

      c) z objawami chorób zakaźnych,

      d) agresywnych i niebezpiecznych,

      e) uciekających,

      f) niekastrowanych kocurów.

12. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia zwierzęcia, które może zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu innych lub jest ono
       agresywne ( jeśli zwierzę okaże się agresywne prosimy o natychmiastowy odbiór a w przypadku nie odebrania zwierzęcia
       naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości100%).

13. Właściciel przyjmuje także, że odpowiedzialność (również finansową) za krzywdy wyrządzone przez jego zwierzę innym
       zwierzętom lub ludziom spoczywa na nim.

14. Właściciel ma świadomość, że zwierzę pozostawione w Hotelu może zachorować/uciec/umrzeć na skutek nieszczęśliwego
       wypadku, pogorszenia się stanu zdrowia,wieku i przeżywanego stresu i w związku z tym Właściciel nie będzie wnosić
       roszczeń w stosunku do Hotelu co do wymienionych sytuacji.

15. Niektóre zwierzęta pozostawione poza domem, w nowym miejscu, mogą dokonać zniszczeń elementów wyposażenia
       Hotelu. Właściciel zobowiązuje się pokryć koszty ewentualnych zniszczeń spowodowanych przez jego zwierzę.

16. Przedmioty przywiezione wraz ze zwierzęciem mogą ulec zniszczeniu lub zgubieniu, z czego Właściciel nie będzie wnosić
      roszczeń i pretensji.

17. Właściciel zgadza się na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia weterynaryjnego jego zwierzęcia, jeśli zaistnieje potrzeba
       jego stosowania.

18. W przypadku, gdy właściciel osobiście lub przez wyznaczoną osobę nie odbierze zwierzęcia z Hotelu w umówionym terminie
       oraz:

      a) będzie zalegał z opłatą za pobyt zwierzęcia i inne zamówione w Hotelu usługi,

      b) nie skontaktuje się z hotelem w terminie 3 dni od upływu zakontraktowanego terminu końca pobytu w celu wyjaśnienia    
          sytuacji,

      c) nie będzie przyjmował rozmów telefonicznych od pracowników Hotelu pod numerem telefonu, który podał przy rezerwacji
          miejsca w Hotelu,

      d) lub poda fałszywe bądź nieaktualne dane, uniemożliwiające kontakt ze sobą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji,-to
          wystąpienie którejkolwiek z tych okoliczności równoznaczne jest z porzuceniem zwierzęcia przez Właściciela i prawne 
          konsekwencje tego zdarzenia będą rozpatrywane na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku, która   
          definiuje porzucenie zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt. 11) i nakłada na właściciela karę w
          postaci pozbawienia lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 35 ust. 1), przy czym sąd może zasądzić przepadek
          zwierzęcia (art. 35 ust.3) i dalsze losy zwierzęcia reguluje art. 38 przywoływanej ustawy.

19. Stwierdzenie faktu porzucenia psa, uprawnia Hotel do przekazania porzuconego psa osobom trzecim i wystąpienia wobec
       Właściciela na drogę sądową.

20. Hotel jest zobowiązany do:

      a) żywienia zwierzęcia dwa razy dziennie (bądź też zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Właścicielem zwierzęcia) oraz
          zapewnienia stałego dostęp do wody,

      b) regularnego wyprowadzania psa na spacer,

      c) dołożenia wszelkich starań, aby powierzone zwierzęta zostały objęte jak najlepszą opieką, jak również dopomożenia mu w 
          aklimatyzacji w nowym miejscu i ograniczenia związanego z tym stresu,

      d) na żądanie przekazywania właścicielowi informacji o powierzonym zwierzaku,

      e) dbania o kondycję psychiczną i fizyczną zwierzaka, a jeśli zajdzie taka potrzeba objęcia go opieką weterynaryjną,
          powiadamiając o tym jednocześnie niezwłocznie Powierzającego,

      f) podania, o ile zajdzie taka konieczność, leków przepisanych przez lekarza weterynarii.

 

Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności, związanych z usługami,które zamówił w Hotelu.

 

W sprawach, których nie opisuje niniejszy regulamin, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

REGULAMIN HOTELU DLA ZWIERZĄT KANDO

Copyright 2020 © KANDO | All rights reserved

Gabinet Weterynaryjny Kando w Mogilanach